นำนักเรียนโรงเรียนวัดรัตนวรารามศึกษาดูงาน

bb98

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนวัดรัตนวราราม จำนวน 22 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

 aa97

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ภายใต้การนำโดย นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนวัดรัตนวราราม
จำนวน 22 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยมี นายจักรกฤษณ์  สามัคคี
เจ้าของศพก. ได้ให้การต้อนรับและบรรยายด้านวัฒนธรรมข้าว นำนักเรียนฝึกปฏิบัติการเก็บเกี่ยว
ข้าวสังข์หยดพัทลุง ภายในศพก. มีการจัดนิทรรศการพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในจังหวัดพัทลุง และ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว