นำนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกทรายศึกษาดูงาน

bb97

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกทราย จำนวน 25 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

 aa96

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ภายใต้การนำโดย นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกทราย
จำนวน 25 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสุทิน  ยิ้มศรี เจ้าของ
ศพก. ได้ให้การต้อนรับและนำนักเรียนฝึกปฏิบัติการเก็บเกี่ยวข้าวสังข์หยดพัทลุงและกระบวนการ
สีข้าว ภายในศพก. มีการจัดนิทรรศการพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในจังหวัดพัทลุงและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าว