คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

bb96

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดให้บริการคลินิกข้าวในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

 aa95

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวเสาวนีย์  ศรีบัว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย
ข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดให้บริการคลินิกข้าว เพื่อปรึกษาปัญหาเรื่องการทำนา
แก่เกษตรกร ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยเน้นให้บริการปรึกษา
ปัญหาเรื่องพันธุ์ข้าว การจัดการแปลงนาระหว่างปลูกข้าวและศัตรูข้าว ซึ่งได้รับความสนใจ
จากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี