นำนักเรียนโรงเรียนควนกุฏศึกษาดูงาน

bb95

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านควนกุฏ จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

 aa94

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ภายใต้การนำโดย นายประสิทธิ์ ศรีทองแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านควนกุฏ
จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมี นายนัด  อ่อนแก้ว 
เจ้าของศพก.ได้ให้การต้อนรับและบรรยายนักเรียนด้านการผลิตข้าวสังข์หยด GI ขั้นตอนกระบวน
การสีและการบรรจุถุง ภายในศพก. ได้มีการจัดนิทรรศการเรื่องพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในจังหวัดพัทลุง
แสดงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง เป็นขนมทองพับ ข้าวเกรียบ ให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริงโดยการเก็บเกี่ยวข้าวสังข์หยดพัทลุงด้วยแกระ และได้ศึกษาดูขั้นตอนการผลิต