นำนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อยดูงาน

bb94

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย จำนวน 25 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

aa93 

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ภายใต้การนำโดย นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย
จำนวน 25 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายไพรัตน์  ตาแก้ว เจ้าของศพก.
ได้ให้การต้อนรับและบรรยายนักเรียนด้านการผลิตข้าวคุณภาพดี ภายในศพก. ได้มีการจัดนิทรรศการ
เรื่อง พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในจังหวัดพัทลุง แสดงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง
เป็นขนมทองพับ ข้าวเกรียบ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต
โดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวงอก