กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

bb93

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธง

aa92 

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและ
ร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธง เพื่อหล่อหลอมความสามัคคีสร้างความภาคภูมิใจ
ความเป็นชาติก่อเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ โดยจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1
และสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน