วิทยากรบรรยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

bb92

นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 aa91

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเก็บไว้ปลูกเอง ตามโครงการบริการวิชาการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ข้าวพื้นเมืองแก่เกษตรกร ณ พื้นที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา