ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด

bb91

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ประจำปี 2561

aa90 

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมประชุมหน่วยงานภาคี
ร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
โดยมี นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นประธานซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบจากหน่วยงานเกษตรจังหวัดพัทลุง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 
พาณิชย์จังหวัดพัทลุง พัฒนาที่ดินพัทลุง และประธานนาแปลงใหญ่ เข้าร่วมบูรณาการ
จำนวน 37 คน