คณะผู้ตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้

bb90

นายสถาพร  ตัมพวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์     ได้มาติดตามงานโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนและงานผลิตเมล็ดพันธุ์

 aa89

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายสถาพร  ตัมพวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว
นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ และคณะ
ผู้ตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้มาติดตามงานโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าว
นาน้ำฝนและงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ แปลงนาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง