นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาศึกษาดูงาน

bb89

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จำนวน 16 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

aa88 

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จำนวน 16 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ฺคัดและเมล็ดพันธุ์หลัก
ณ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมี นางสมคิด  ทิพยโสธร เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย