นิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ

bb88

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561"

aa87 

          เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการงาน 
"วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561" ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0" โดยนำเสนอ
นิทรรศการ "นวัตกรรมข้าวไทย ก้าวไกลไม่หยุดยั้ง" มีการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากข้าวสังข์หยดพัทลุงเป็นขนมคุกกี้ และขนมทองพับ ให้แก่เกษตรกร นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีการชมและชิม