โครงการฟาร์มตัวอย่างบางแก้ว

bb87

คณะรองผบ.ทสส ในพื้นที่ สนภ.4 นทพ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านครองชีพ
ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

 aa86

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 คณะรองผบ.ทสส. ในพื้นที่ สนภ.4 นทพ.
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านครองชีพ ตำบล
นาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ให้การต้อนรับ ในการนี้ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัด
นิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว