คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

bb86

ศูนย์วิจัยข้าวได้ร่วมให้บริการความรู้ด้านข้าวและวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้น ในกิจกรรมคลินิกข้าวโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

aa85 

          วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะ ได้ร่วมให้บริการความรู้ด้านข้าวและวิเคราะห์
ตัวอย่างเบื้องต้น ในกิจกรรมคลินิกข้าวโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี
2561 โดยมีนางสาวดวงพร  บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการ
เปิดงาน ณ ตลาดประชารัฐ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วมรับบริการ
ประมาณ 150 คน