เทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

bb85

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ส่งความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 aa84

          เมื่อวันที่ 15-21 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวไทย 2560
(Thai Rice Festival 2017) ส่งความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อรณรงค์ข้าวตลาดเฉพาะ
ข้าวคุณภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งเชื่อมโยงตลาดข้าวและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวมาจำหน่ายโดยเกษตรกรผู้ผลิต
          ในส่วนของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมการแสดงพื้นเมือง
หนังตะลุงและเพลงบอก และออกร้านจำหน่วยข้าวพันธุ์ฺพื้นเมืองโดยกลุ่มเกษตรกร เช่น
ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวหอมกระดังงา ข้าวไข่มดริ้น ข้าวไร่ดอกข่า และได้มีการสาธิตการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าวเช่น ขนมทองพับ ขนมลา ขนมทาโกยากิ พิธีเปิดโดย 
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
เทศกาลข้าวไทย 2560