งานเทศกาลข้าวใหม่และงานวันพ่อแห่งชาติ

bb84

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเทศกาลข้าวใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ให้ทุกคนได้เก็นคุณค่า

aa83 

          วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเทศกาลข้าวใหม่ ณ สนามโรงเรียนพัทลุง
ภายใต้การนำโดย นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
และคณะ การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้
ให้ทุกคนได้เห็นคุณค่า ได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกับงานวันพ่อแห่งชาติ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยมีนายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และได้เยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุงทั้ง 2 ท่าน คือ นางสาวดวงพร  บุญครบ นายวันชัย  จันทร์พร
พร้อมให้คำชี้แนะแนวทางการพัฒนาข้าวของจังหวัดพัทลุง เพื่อให้เกษตรกร
จังหวัดพัทลุงได้หันมาบริโภคข้าวพื้นเมืองมากขึ้น