คัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561

bb83

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้นำคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่คัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

 aa82

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายสุถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง ได้นำคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561 
ลงพื้นที่คัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา