รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนาแปลงใหญ่

bb82

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ให้การต้อนรับ นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนาแปลงใหญ่ และติดตามการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 aa81

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ให้การต้อนรับนางสาวชุติมา  บุณยประภัศร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนาแปลงใหญ่และ
ติดตามการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง หมู่ที่ 13
ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยได้เยี่ยมชมกระบวนการสีข้าวของ
โรงสี GMP และรับฟังปัญหาต่าง ๆ จากเกษตรกรนาแปลงใหญ่ และได้เดินทางไป
เยี่ยมชมแปลงผลิตข้าวอินทรีย์ของ รศ.สมบูรณ์  ดวงแก้ว ณ ตำบลมะกอกเหนือ
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
          จากการเยี่ยมชมครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ชื่นชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงคุณภาพสูง
และปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค