ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดพัทลุง

bb81

ศูนย์วิจัยขัาวพัทลุงได้จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดพัทลุง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

aa80 

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย
ศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดพัทลุง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนากิจกรรมและการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ของศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดพัทลุงให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ณ ห้องประชุม
อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมี นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์  ผู้อำนวยการศูนย์
วิจัยข้าวพัทลุง เป็นประธาน และได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกประธานและกรรมการศูนย์ข้าว
ชุมชนระดับจังหวัดชุดใหม่ด้วย