วันพระบิดาแห่งฝนหลวง60

bb80

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สอดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560

 aa79

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนางสาวรุจิรา  ปรีชา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวมัทนีย์  เม่งช่วย นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี
นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธ์ุ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี