เครื่อข่ายรักษ์ไชยาศึกษาดูงาน

bb79

ขอต้อนรับคณะเครือข่ายรักษ์ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 aa78

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายเอกราช  แก้วนางโอ และนางขวัญใจ  คชภักดี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ได้ให้การต้อนรับคณะเครือข่ายรักษ์ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 คน ได้มาศึกษาดูงาน
ด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมทั้งได้มอบพันธุ์ข้าว จำนวน 3 พันธุ์
ได้แก่ พันธุ์กันตัง พันธุ์แมงดาลาย และพันธุ์ลำยวง ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไป
ปลูกขยายพันธุ์ในพื้นที่ต่อไป