อนุชนชาวนาไทย

bb78

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ภาคใต้ ปี 2560 จำนวน 20 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านข้าวเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวและฝึกปฏิบัติวิธีการผสมพันธุ์ข้าว

 aa77

          วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของ
ข้าวไทย" ภาคใต้ ปี 2560 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรมการข้าว และมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 20 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านข้าวเรื่อง
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวและฝึกปฏิบัติวิธีการผสมพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมี นายเลิศเกียรติ 
ชูสิริ นายเอกราช  แก้วนางโอ ดร.สิทธิ์  ใจสงฆ์ และนายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว ได้ให้การต้อนรับ
และเป็นวิทยากรบรรยาย