มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ60

bb77

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน

 aa76

          วันที่ 28 กันยายน 2560 ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน คือ
นายจรัส  หนูนอง นายนพ  ปล้องอ่อน  นายสมพงษ์  ฤทธิเดช และนายสมคิด  ลายทิพย์
ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้กล่าวคำอวยพร และมอบของขวัญแก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 4 ท่าน