เวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

bb74

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลงุ ได้จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

 aa73

          วันที่ 18-19 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว
ตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่
หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม มีเกษตรกรเข้าร่วม
จำนวน 48 คน และหมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วม
จำนวน 30 คน