มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

bb72

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

 aa71

          วันที่ 8 กันยายน 2560 อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 33 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ด
พันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมีนายอมรศักดิ์  แววศักดิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย