งานเกษตรแฟร์ม. ทักษิณ ครั้งที่ 13 ปี 2560

bb71

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13

aa70

          วันที่ 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานและถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในงานเกษตรแฟร์
ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง