วันรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

bb70

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดงาน "วันรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่" เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว ให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจการบริหารจัดการในรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 aa69

          วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดงาน "วันรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าวนาแปลงใหญ่" เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว
ให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจการบริหารจัดการในรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
โดยมี นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ นาแปลงใหญ่หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
งานประมาณ 200 คน