คณะนักการทูตบรรจุใหม่

bb66

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้ให้การต้อนรับคุณภัทรัตน์  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และคณะนักการทูตบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 52 คน

aa65 

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
และคณะ ได้ให้การต้อนรับคุณภัทรัตน์  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ และคณะนักการทูตบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 52 คน
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการวิจัยและพัฒนาข้าวของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ทางศูนย์ฯ ได้รับเกียรติ
จาก นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้กล่าวต้อนรับคณะที่มาพร้อม
ทั้งได้บรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาของจังหวัดพัทลุงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คณะที่
มาเรียนรู้และร่วมกิจกรรมปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวในศูนย์วิจัย
ข้าวพัทลุง จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าข้าวสังข์หยดของวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านเขากลาง ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง