สัมมนาวิชาการข้าว 2560

bb65

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ได้ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการข้าว ประจำปี 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 aa64

          วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560 กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ได้ร่วมจัดการสัมมนา
วิชาการข้าว ประจำปี 2560 ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่
ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช และศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสุรพล  จัตุพร  ผู้อำนวยการกองวิจัยและ
พัฒนาข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากกรมการข้าว กองวิจัย
และพัฒนาข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าวต่าง ๆ ประมาณ 110 คน