ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศพก.ด้านข้าวตำบลท่ามะเดื่อ

bb64

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

aa63 

          วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าว
เพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6
ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยมีนายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว หัวหน้ากลุ่ม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นายจักรกฤษณ์  สามัคคี เจ้าของศพก.ด้านข้าว ตำบล
ท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว นายไพรัตน์  ตาแก้ว เจ้าของศพก.ด้านข้าว ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง
และนายอภิชาติ  คงร่วง เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย มีเกษตรกร
เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน