วันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ปี 2560

bb63

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ปี 2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

aa62 

          วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ปี 2560
ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง โดยมีนายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
ในพิธี ร่วมด้วยนายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว นายไชยวัฒน์  วัฒนชัย ที่ปรึกษากรมการข้าว และ
นายวิชาญ  เที่ยงธรรม ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ภายในงานมีการแสดง
นิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรและชาวนาจังหวัดพัทลุงและ
จังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานจำนวน 1,000 กว่าคน