ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำศพก.ด้านข้าวตำบลปันแต

bb62

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี"  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

aa61 

          วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร
"องค์ความรู้เรื่่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี"  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมี
นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
นายนัด  อ่อนแก้ว เจ้าของศพก.ด้านข้าว ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน นายไพรัตน์  ตาแก้ว
เจ้าของศพก.ด้านข้าวตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และนายอภิชาติ  คงร่วง
เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 50 คน