ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำศพก.ด้านตำบลชัยบุรี

bb61

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี"  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทฺภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

aa60 

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร
"องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นายไพรัตน์  ตาแก้ว เจ้าของศพก.
ด้านข้าว ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง นายจักรกฤษณ์  สามัคคี เจ้าของศพก.ด้านข้าว ตำบล
ท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง และนายอภิชาติ  คงร่วง เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 55 คน