ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศพก.ด้านข้าวตำบลดอนทราย

bb59

ศูนยวิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี"

 aa58

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร
ผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560
หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง โดยมีนายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นายสุทิน  ยิ้มศรี เจ้าของศพก.ด้านข้าว ตำบลดอนทราย
อำเภอปากพะยูน นายจักรกฤษณ์  สามัคคี เจ้าของศพก.ด้านข้าว ตำบลท่ามะเดื่อ
อำเภอบางแก้ว และนายอภิชาติ  คงร่วง เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยาย มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน