นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

bb58

คณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ได้มาศึกษาดูงานด้านพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง

 aa57

          วันที่ 27 เมษายน 2560 คณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จำนวน 5 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพื่อจัดทำโครงงาน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมี นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตร
ชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย