ต้อนรับผอ.สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

bb57

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับคุณภัทรัตน์  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ

 aa56

          เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
และคณะ ได้ให้การต้อนรับคุณภัทรัตน์  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานเรื่อง
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และการพัฒนาสู่เกษตรกร
ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเตรียมการที่จะนำข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวง
การต่างประเทศ มาเรียนรู้การทำนา วิถีชีวิตชาวนาจังหวัดพัทลุง และกลุ่มเกษตรกรที่
ปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560