บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

bb56

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมให้บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ช่วงวันที่ 12-17 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทางได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาล

 aa55

          เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลงุร่วมให้บริการประชาชน
ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ช่วงวันที่ 12-17 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวก
และบริการประชาชนด้านการเดินทางได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างเดินทางกลับบ้าน
ช่วงเทศกาล ณ บริเวณหน้าสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง