วิสัยทัศน์และพันธกิจ

list4

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและข้าวคุณภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวสู่การพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาอย่างยั่งยืน

 list5

1. เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้
    ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรที่ต้องการนำไปปลูก
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวของภาคใต้ให้เพียงพอต่อการบริโภค
    เพื่อลดการนำเข้า
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มผลิตข้าว
    แบบครบวงจร ผลิตข้าวตามระบบการจัดการคุณภาพข้าว และการแปรรูปข้าว
    เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ของชาวนา สู่การพึ่งพา
    ตนเองอย่างยั่งยืน

list3

1. วิจัยและพัฒนาข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่บนความหลากหลาย
    ของสภาพแวดล้อม
2. ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้บริการวิชาการด้านข้าว
3. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต
4. สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์
5. การพัฒนาศักยภาพของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง


list6

ประเด็นยุทธสาสตร์ เป้าประสงค์
1. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยี  
การผลิตข้าวที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น  
2. การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี

3. การให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศ


4. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา
อย่างยั่งยืน

5. การพัฒนาศักยภาพให้เป็นองค์กรชั้นนำ


1. ได้องค์ความรู้ตรงตามความต้องการของ
ท้องถิ่น สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ดี คุณภาพตรงตาม
มาตรฐาน  
3. ชาวนาและผู้ประกอบการได้รับบริการ
ข้อมูลและวิชาการอย่างถูกต้อง ทันต่อ
เหตุการณ์และนำไปปฏิบัติได้
4. ชาวนาสามารถพึ่่งตนเองในการผลิต
และมีความสามารถบริหารจัดการผลผลิต
ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืน
5. เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่
ทันสมัยได้มาตรฐานและมีบุคลาการที่มี
สมรรถนะสูงในการทำงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
(1)
กลุยุทธ์/โครงการ
(2)
เป้าหมาย
(3)
1. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์/ 
เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น


2. การผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ดี

3. การใช้บริการวิชาการที่
เป็นเลิศ4. การสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

5. การพัฒนาศักยภาพให้
เป็นองค์กรชั้นนำ1.1 การเพิ่มผลผลิตข้าว
1.1.1 การปรับปรุงพันธุ์ 
ข้าวไวต่อช่วงแสงให้
ต้านทานโรคไหม้และ
โรคขอบใบแห้ง สำหรับ
นาน้ำฝนภาคใต้ (เพิ่ม
ผลผลิตเฉลี่ยเป็น 650
กก./ไร่)
1.1.2 การปรับปรุงพันธุ์
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง
ผลผลิตสูง ต้านทานโรค
ไหม้และโรคขอบใบแห้ง
สำหรับนาชลประทาน
ภาคใต้ (เพิ่มผลผลิต
เฉลี่ยเป็น 1,000 
กก./ไร่)
- การพัฒนาพันธุ์ข้าว
พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่า
ในพื้นที่เฉพาะถิ่น
- การคัดเลือกพันธุ์ข้าว
พื้นเมืองที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง
- การพัฒนาพันธู์ข้าวไร่
พื้นเมืองเพื่อความมั่นคง
ทางอาหารพื้นที่ภาคใต้
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต
- การประยุกต์ใช้ภาพ
ถ่ายดาวเทียมและการ
สำรวจระยะไกลเพื่อการ
สำรวจพื้นที่ปลูกข้าวนา
น้ำฝน
- การประยุกต์ใช้ภาพ
ถ่ายดาวเทียมเพื่อจำแนก
ชนิดพันธุ์ และประเมิน
ระยะการเจริญเติบโต
ของข้าวพันธุ์ดีในเขต
ภาคใต้
- การใช้ถ่านชีวภาพเป็น
วัสดุปรับปรุงดินและการ
ปลดปล่อยก๊าซมีแทน
ในพื้นที่นาน้ำฝน
- การแยกและคัดเลือก
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการ
ควบคุมโรคข้าวที่สำคัญ
- ผลสภาพภูมิอากาศที่
มีต่อชนิดของเชื้อสาเหตุ
และการระบาดของโรค
ข้าวในนาชลประทานที่
ปลูกต่อเนื่อง
- การจำแนกความหลาก
หลายของเชื้อสาเหตุ
โรคข้าว
- ศึกษาปัจจัยการระบาด
ของแมลงหล่า เพื่อการ
ป้องกันกำจัด ภายใต้
สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยน
แปลง
- การเก็บรักษาและ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ข้าว
- การพัฒนาการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว
1.3 พัฒนาต่อยอดการ
วิจัยเชิงพาณิชย์
- คุณสมบัติทางโภชนา
การในพันธุ์ข้าวไทยเพื่อ
ตลาดคุณภาพ
- การวิจัยและการแปรรูป
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มี
ลักษณะพิเศษ
- พัฒนาสินค้าข้าวเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
GI/organic/วัฒนธรรม
- การพัฒนาการผลิตข้าว
โดยชุมชนมีส่วนร่วม
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้าวมีสีและวัสดุเศษเหลือ
- การศึกษาความต้องการ
งานวิจัยข้าวจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

2.1 การพัฒนาระบบการ
ผลิตและกระจายเมล็ด
พันธุ์ข้าว
- งานผลิตเมล็ดพันธุ์
พันธุ์คัด พันธุ์หลัก
- พัฒนาและเพิ่มศักย
ภาพศูนย์ข้าวชุมชน
2.2 การเพิ่มขีดความ
สามารถในการผลิตเมล็ด
พันธุ์
- การก่อสร้างโรงงาน
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อ
การเกษตร

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ
- ศูนย์บริการชาวนา
- โครงการป้องกันและ
กำจัดศัตรูข้าวแบบบูรณา
การ
- คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- โครงการพระราชดำริ
3.2 การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการบริการ
และการประชาสัมพันธ์
3.3 การเพิ่มช่องทางการ
บริการผ่านสื่ออิเลคทรอ
นิกส์
3.4 พัฒนาศูนย์บริการ
ชาวนา

4.1 สร้างชาวนาชั้นนำ
และชาวนามืออาชีพ
- โครงการพัฒนาชาวนา
ชั้นนำ
- โครงการเพิ่มศักยภาพ
ชาวนามืออาชีพ
4.2 พัฒนายุวชนชาวนา
- โครงการโรงเรียนชาวนา
4.3 พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชาวนา
- โครงการชุมชนต้นแบบ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว
- โครงการเมืองเกษตร
สีเขียว
- โครงการตามพระราช
ดำริ
- โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

5.1 การพัฒนาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
5.2 การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรเพื่อการเป็นมือ
อาชีพ
- โครงการพี่สอนน้อง
5.3 การสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กร
5.4 การสร้างความร่วมมือ
กับองค์กรอื่น
- การคัดเลือก การศึกษา
พันธุ์และการทดสอบผล
ผลิตของสายพันธุ์ข้าวที่
ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ฯ
สังข์หยดพัทลุงด้วยวิธี
Marker-assised
Backcrossing (MOU
ม.แม่โจ้)ได้พันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรอง
ไม่น้อยกว่า 2 พันธุ์ และ 
เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่
เหมาะสมไม่น้อยกว่า 2
เทคโนโลยี


เป็นผู้นำด้านคุณภาพข้าว
และสินค้าข้าวเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
และผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อไป
จำนวนผู้รับบริการวิชาการ
ปีละ 1,200 ราย และ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
อย่างน้อยร้อยละ 80

เกษตรกรได้รับการพัฒนา
เป็น Smart Farmer
ต้นแบบและเครือข่ายด้าน
การผลิตข้าวเพิ่มขึ้นปีละ
10 ราย และได้ศูนย์เรียนรู้
การผลิตข้าวครบวงจรเพิ่ม
ขึ้นอย่างน้อย 2 ศูนย์
องค์กรได้รับการพิจารณา
เป็นศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น
ภายในปี 2561