ประวัตินักวิจัย

                    นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ    นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

                    นางสาวรุจิรา  ปรีชา     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ