พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง

มรดกจากภูมิปัญญาชาวนาภาคใต้

หนังสือข้าวพื้นเมืองภาคใต้ เล่ม 1

 Pict0008

 
 
 
 
 
 
หนังสือข้าวพื้นเมืองภาคใต้ เล่ม 2

Pict0007

  ptl_201
  ptl_202
  ptl_203
  ptl_204
  ptl_205
  ptl_206

 

 

ข้าวพันธุ์แรกที่ได้รับสิ่งทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

button

 ข้าวพันธุ์แนะนำสังข์หยดพัทลุง

button

 การพัฒนาพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง

button โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง

button สไลด์โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกับการพัฒนาข้าวสังข์หยดพัทลุง

button สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

button ข้าวพันธุ์แรก : สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สังข์หยดเมืองพัทลุง

button ข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์สังข์หยดพัทลุง

button คำขอขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

button Sangyod Muang Phatthalung Rice