งานผลิตเมล็ดพันธุ์

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด/พันธุ์หลัก ฤดูนาปี  2560/2561

    ที่                     พันธุ์                   พันธุ์ฺคัด  
    (ตัน)    
   พันธุ์หลัก   
  (ตัน)   
1   ชัยนาท 1 1.0 12.0
2   ปทุมธานี 1 1.7 22.0
3   เฉี้ยงพัทลุง 1.3 13.0
4   สังข์หยดพัทลุง 2.0 15.0
5   สังข์หยดพัทลุง (อินทรีย์) 0.5 5.0
6   เล็บนกปัตตานี 2.5 20.0
7   ดอกพะยอม 0.7 2.0
8   กข 55 2.3 29.0
9   กข 41 0 10.0
10   ข้าวเหนียวดำหมอ 37 1.0 2.0
  รวม 13.0 130.0