แผนงาน/โครงการวิจัย

กิจกรรมงานวิจัยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ประจำปี 2561
ที่ โครงการวิจัย/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
1   การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ นางสาวยุพิน  รามณีย์
2   การปรับใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสม
  เฉพาะพื้นที่
นางสาวยุพิน  รามณีย์
3   สำรวจข้อมูลการปลูกและการใช้ปุ๋ยในนาข้าวของเกษตรกร
  ในภาคใต้
นางสาวยุพิน  รามณีย์
  การทดสอบการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในนาข้าวตามชุดดิน นางสาวยุพิน  รามณีย์
5   การรวบรวมปละประเมินลักษณะพันธุกรรมข้าวจากแหล่ง
  ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
นายเอกราช  แก้วนางโอ
6   การผสมพันธุ์ข้าวต้านทานโรคและแมลงสำคัญในภาคใต้ นายเอกราช  แก้วนางโอ
7

  การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวต้านทานโรคแมลงที่สำคัญ
 (ไหม้/ขอบใบแห้ง)

นายเอกราช  แก้วนางโอ
8   การปลูกตัดเลือกสายพันธุ์ข้าวจากประชากรที่กระจายตัว
  (segregating population)
นายเอกราช  แก้วนางโอ
9   การศึกษาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน นายเอกราช  แก้วนางโอ
10   การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนภายในสถานี นายเอกราช  แก้วนางโอ
11   การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนระหว่างสถานี นายเอกราช  แก้วนางโอ
12   การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนในนาราษฎร์ นายเอกราช  แก้วนางโอ
13   ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนต่อการทำลายของโรคไหม้ นางชนสิริน  กลิ่นมณี
14   ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนต่อการทำลายของ
  โรคขอบใบแห้ง
นางชนสิริน  กลิ่นมณี
15   ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนต่อการทำลายของ
  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
นางสาวเพชรี  เซ่งซิ้ม
16   การวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและคุณภาพ
  การสีของข้าว
นางสาวรุจิรา  ปรีชา 
17   การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี การหุงต้มและรับประทาน นางสาวรุจิรา  ปรีชา
18   การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสง นายอวยชัย  บุญญานุพงศ์
19   เสถียรภาพผลผลิตของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นภายใต้สภาพ
  แวดล้อมแตกต่างกัน
นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ
20   การทดสอบสายพันธุ์ดีเด่นที่มีความต้านทานเพลี้ยกระโดด
  สีน้ำตาลแต่ละกลุ่มประชากร
นางสาวเพชรี  เซ่งซิ้ม
21   ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นต่อโรคขอบใบแห้งหลายแหล่ง นางชนสิริน  กลิ่นมณี
22   ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นต่อเชื้อรา Pyricularia grisea สาเหตุ
  โรคไหม้หลายแหล่ง
นางชนสิริน  กลิ่นมณี
23   การรวบรวมและประเมินแหล่งพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ
24   การผสมพันธฺฺุ์ข้าวนาชลประทานในภาคใต้ นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ
25   การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวเพื่อผลผลิตสูงและต้านทานโรคไหม้
  ในภาคใต้
นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ
26   การศึกษาพันธุ์ข้าวนาชลประทานในภาคใต้ นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ
27   การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาชลประทานภายในสถานีใน
  ภาคใต้
นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ
28   การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาชลประทานระหว่างสถานีใน
  ภาคใต้
นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ
29   การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาชลประทานในนาราษฎร์และ
  ประเมินการยอมรับของเกษตรกรในเขตภาคใต้
นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ
30   การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวนาชลประทานสายพันธุ์
  ดีเด่นในภาคใต้
นายอวยชัย  บุญญานุพงศ์
31   การวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและคุณภาพการสีของ
  ข้าวนาชลประทานในเขตภาคใต้
นางสาวรุจิรา  ปรีชา
32

  การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี การหุงต้มและรับประทานของ
  ข้าวนาชลประทานในเขตภาคใต

นางสาวรุจิรา  ปรีชา
33   การศึกษาระยะพักตัวของเมล็ดข้าวสายพันธฺุดีภาคใต้ นายโอรักษ์  ทองเด็จ
34   ปฏิกิริยาของข้าวต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคใต้ นางสาวเพชรี  เซ่งซิ้ม
35   ปฏิกิริยาของข้าวต่อโรคไหม้ในภาคใต้ นางชนสิริน  กลิ่นมณี
36   ปฏิกิริยาของข้าวต่อโรคขอบใบแห้งในภาคใต้ นางชนสิริน  กลิ่นมณี
37   เสถียรภาพผลผลิตของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นภายใต้สภาพ
  แวดล้อมแตกต่างกัน
นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ
38   การทดสอบสายพันธุ์ดีเด่นที่มีความต้านทานเพลี้ยกระโดด
  สีน้ำตาลแต่ละกลุ่มประชากร
นางสาวเพชรี  เซ่งซิ้ม
39   ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นต่อโรคขอบใบแห้งหลายเชื้อ
  สาเหตุ (race)
นางชนสิริน  กลิ่นมณี
40   ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นต่อโรคไหม้ หลายเชื้อ
  สาเหตุ (race)
นางชนสิริน  กลิ่นมณี
41   การทดสอบผลผลิตข้าวทนดินเค็มในพื้นที่นาเกษตรกร
  จังหวัดพัทลุง
นายเอกราช  แก้วนางโอ
42   การทดสอบผลผลิตข้าวทนดินเปรี้ยวในพื้นที่นาเกษตรกร นายเอกราช  แก้วนางโอ
43   การปลูกฟื้นฟูและศึกษาเชื้อพันธุกรรมข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นางขวัญใจ  คชภักดี
44   การศึกษาปฏิกิริยาของเชื้อพันธุ์ข้าวต่อโรคไหม้ที่ศูนย์วิจัยข้าว
  พัทลุง
นางชนสิริน  กลิ่นมณี
45   รวบรวมและศึกษาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ นายเอกราช  แก้วนางโอ
46   การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวน้ำลึกในนาราษฎร์ นางชนสิริน  กลิ่นมณี
47   การหาความสัมพันธ์ของตะแกรงต่อการทำความสะอาดเมล็ด
  พันธุ์ข้าวแต่ละชนิด
นายโอรักษ์  ทองเด็จ
48   การเปรียบเทียบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว นายโอรักษ์  ทองเด็จ
49   การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูญเสียคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
  ข้าวที่เกิดจากการทำลายของแมลงศัตรูในโรงเก็บ
นายเอกราช  แก้วนางโอ
50   การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูญเสียคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
  ข้าวที่เกิดจากการทำลายของแมลงศัตรูในโรงเก็บ
นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
51   การศึกษาความต้านทานของแมลงศัตรูในโรงเก็บที่สำคัญต่อ
  สารรมฟอสฟีน
นายเอกราช  แก้วนางโอ
52   ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์ต่อประสิทธิภาพการรมสารฟอสฟีนใน
  การกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บที่สำคัญ
นายเอกราช  แก้วนางโอ
53   การยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวในสภาพควบคุมอากาศ
  และความชื้นในสถานประกอบการเมล็ดพันธุ์
นายโอรักษ์  ทองเด็จ
54   การตรวจสอบสุขภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตในเขตภาคกลาง
  ตะวันตก และตะวันออก  
นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
55   การตรวจสอบสุขภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตในเขตภาคใต้ นางชนสิริน  กลิ่นมณี
56   ศึกษาผลของเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดด่างที่ติดมา เมล็ดพันธุ์ข้าว
  ต่อการเกิดโรค ลักษณะอาการ การเจริญเติบโต และผลผลิต
  ข้าวในสภาพเรือนทดลอง
นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
57   ศึกษาผลของเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดด่างที่ติดมา เมล็ดพันธุ์ข้าว
  ต่อการเกิดโรค ลักษณะอาการ การเจริญเติบโต และผลผลิต
  ข้าวในสภาพเรือนทดลอง
นางชนสิริน  กลิ่นมณี
58   การทดสอบประสิทธิภาพขอสารเคมี และสารชีวภัณฑ์เชื้อ
  จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบตุมโรคเมล็ดด่างในสภาพเรือน
  เรือนทดลอง
นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
59   การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี และสารชีวภัณฑ์เชื้อ
  จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างในสภาพเรือน
  ทดลอง
นางชนสิริน  กลิ่นมณี
60   ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแมคทีเรียปฏิปักษ์ BAK-131 
  และ BAK-48 ที่ความเข้มข้นต่างๆ ในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุ
  โรคถอดฝักดาบในสภาพห้องปฏิบัติการ
นางชนสิริน  กลิ่นมณี
61   การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์สูตรสำเร็จต่างๆ ใน
  การควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคถอดฝักดาบ
นางชนสิริน  กลิ่นมณี
62   การทดสอบประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุ
  โรคถอดฝักดาบในสภาพโรงเรือน
นางชนสิริน  กลิ่นมณี
63   การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคที่มีต่อเชื้อ
  สาเหตุโรคเมล็ดด่างและโอกาสที่เชื้อสาเหตุโรคเมล็ดด่างจะ
  สร้างความต้านทานต่อสารป้องกันกำจัดโรค
นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
64

  ศึกษาชนิด การเปลี่ยนแปลงประชากรและการใช้ประโยชน์พื้นที่
  ของหนูศัตรูข้าวในระบบนิเวศการปลูกข้าวติดกับพื้นที่ปลูกพืช
  เศรษฐกิจชนิดอื่นของภาคใต้

นางสาวเพชรี  เซ่งซิ้ม
65

  กิจกรรมที่ 1  สำรวจความเสียหายของต้นข้าวจากการทำลาย
  โดยโรคและสัตว์ศัตรูข้าว และรูปแบบการเขตกรรมของเกษตรกร
  ที่แตกต่า
งกัน

นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
66   กิจกรรมที่ 2  การศึกษาเลือกพันธุ์ข้าวเพื่อลดความเสี่ยงและ
  ความเสียหายจากการทำลายของศัตรูข้าวในพื้นที่ต่างๆ ในเขต 
  ภาคกลาง
นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
67   กิจกรรมที่ 3  การปรับปรุงการจัดการเขตกรรมโดยการเปลี่ยน
  วิธีการปลูกข้าวเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายจากการ
  ทำลายของสัตว์ศัตรูข้าวและโรคในพื้นที่ต่างๆ ในเขตภาคกลาง
นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
68   การจำแนกความหลากหลายของ pathotype ของเชื้อรา
  สาเหตุโรคไหม้ของข้าวในภาคใต้
นางชนสิริน  กลิ่นมณี
69   การวิเคราะห์ความหลกหลายของเชื้อ Xanthomonas
  oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวใน
  ภาคใต้ ประเทศไทย (การศึกษาปฏิกิริยาการเกิดโรคบนสาย
  พันธุ์ข้าว NIL.s
างชนสิริน  กลิ่นมณี
70   สำรวจและรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีต่าง ๆ นางสาวรุจิรา  ปรีชา
71   การคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพื้นเมืองที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีต่าง ๆ นางสาวรุจิรา  ปรีชา 
72   ประเมินการให้ผลผลิตของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทาง
  โภชนาการสูง
นางสาวรุจิรา  ปรีชา 
73   ประเมินปฏิกิริยาความต้านทานของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มี
  คุณค่าทางโภชนาการสูงต่อโรคไหม้
นางชนสิริน  กลิ่นมณี 
74   ประเมินปฏิกิริยาความต้านทานของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มี
  คุณค่าทางโภชนาการสูงต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
นางสาวเพชรี  เซ่งซิ้ม 
75   การตอบสนองของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
  สูงต่อปุ๋ยไนโตรเจน 
นายอวยชัย  บุญญานุพงศ์ 
76   การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราเขียว M. anisopliae var.
  anisopliae Tulloch. สาเหตุโรคแมลงศัตรูข้าวในการควบคุม
  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในสภาพเรือนทดลองและสภาพแปลงนา
  ของเกษตรกร
นางชนสิริน  กลิ่นมณี
นายเอกราช  แก้วนาโอ
77   การศึกษาพันธุ์และประเมินลักษณะประจำพันธุ์ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ 
78   การเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี  นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ
นายเอกราช  แก้วนางโอ 
79   การเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์  นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ
นายเอกราช  แก้วนางโอ 
80   การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน  นายอวยชัย  บุญญานุพงศ์ 
81   ทดสอบปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อการทำลายของโรคไหม้  นางชนสิริน  กลิ่นมณี 
82  ทดสอบปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อการทำลายของโรคขอบใบแห้ง  นางชนสิริน  กลิ่นมณี 
83   ทดสอบปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อการทำลายของเพลี้ย
  กระโดดสีน้ำตาล 
นางสาวเพชรี  เซ่งซิ้ม 
84   การวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและคุณภาพการสี  นางสาวรุจิรา  ปรีชา 
85   การวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางเคมี  นางสาวรุจิรา  ปรีชา 
86   การศึกษาระยะฟักตัว   นายโอรักษ์  ทองเด็จ