แผนงาน/โครงการวิจัย

กิจกรรมงานวิจัยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ประจำปี 2562
ที่ โครงการวิจัย/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
1  เสถียรภาพผลผลิตของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นภายใต้สภาพแวดล้อม
 แตกต่างกัน   
 นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ 
2 การรวบรวมและประเมินแหล่งพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์   นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
3  การผสมพันธุ์ข้าวนาชลประทานในภาคใต้   นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
 4   การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวเพื่อผลผลิตสูงและต้านทานโรคไหม้
 ในภาคใต้ 
 นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
5  การศึกษาพันธุ์ข้าวนาชลประทานในภาคใต้   นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
6  การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาชลประทานภายในสถานี
 ในภาคใต้ 
 นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
7

 การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาชลประทานระหว่างสถานี
 ในภาคใต้

 นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
8  การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาชลประทานในนาราษฎร์
 และประเมินการยอมรับของเกษตรกรในเขตภาคใต้ 
 นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
9  กิจกรรมที่ 1 สำรวจความเสียหายของต้นข้าวจากการทำลาย
 โดยโรคและสัตว์ศัตรูข้าว และรูปแบบการเขตกรรมของเกษตรกร
 ที่แตกต่างกัน  
 นานสิทธิ์  ใจสงฆ์
10   กิจกรรมที่ 2 การศึกษาเลือกพันธุ์ข้าวเพื่อลดความเสี่ยงและ
 ความเสียหายจากการทำลายของศัตรูข้าวในพื้นที่ต่างๆ ในเขต
 ภาคกลาง  
 นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
11   กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงการจัดการเขตกรรมโดยการเปลี่ยน
 วิธีการปลูกข้าวเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายจากการ
 ทำลายของสัตว์ศัตรูข้าวและโรคในพื้นที่ต่างๆ ในเขตภาคกลาง
 นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
12   กิจกรรมที่ 1 ผลกระทบของสารเคมีป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟต่อ
 ศัตรูธรรมชาติที่สำคัญในนาข้าว 
 นายสิทธิ์  ใจสงฆ์
13   ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นต่อโรคขอบใบแห้งหลายแหล่ง    นางชนสิริน  กลิ่นมณี 
14   ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นต่อเชื้อรา Pyricularia grisea
 สาเหตุโรคไหม้หลายแหล่ง
 นางชนสิริน  กลิ่นมณี
15   ปฏิกิริยาของข้าวต่อโรคไหม้ในภาคใต้   นางชนสิริน  กลิ่นมณี
16   ปฏิกิริยาของข้าวต่อโรคขอบใบแห้งในภาคใต้  นางชนสิริน  กลิ่นมณี
17   ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นต่อโรคขอบใบแห้งหลายเชื้อ
 สาเหตุ (race) 
 นางชนสิริน  กลิ่นมณี
18   ปฏิกิริิยาของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นต่อโรคไหม้หลายเชื้อสาเหตุ
 (race)  
 นางชนสิริน  กลิ่นมณี
19   ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนต่อการทำลายของโรคไหม้   นางชนสิริน  กลิ่นมณี
20   ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนต่อการทำลายของโรค
 ขอบใบแห้ง  
 นางชนสิริน  กลิ่นมณี
21   การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวน้ำลึกในนาราษฎร์    นางชนสิริน  กลิ่นมณี
22   การศึกษาปฏิกิริยาของเชื้อพันธุ์ข้าวต่อโรคไหม้ที่ศูนย์วิจัยข้าว
 พัทลุง 
 นางชนสิริน  กลิ่นมณี
23   การพัฒนาชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์สูตรสำเร็จต่างๆ ในการ
 ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคถอดฝักดาบ
 นางชนสิริน  กลิ่นมณี
24   การทดสอบประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุ
 โรคถอดฝักดาบในสภาพโรงเรือน  
 นางชนสิริน  กลิ่นมณี
25   การทดสอบประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ในการยับยั้งสาเหตุโรค
 ถอดฝักดาบในแปลงทดลอง  
 นางชนสิริน  กลิ่มณี
26   ประเมินปฏิกิริยาความต้านทานของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่า
 ทางโภชนาการสูงต่อโรคไหม้ 
 นางชนสิริน  กลิ่นมณี
27   ทดสอบปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อการทำลายของโรคไหม้    นางชนสิริน  กลิ่นมณี
28   ทดสอบปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อการทำลายของโรคขอบใบแห้ง   นางชนสิรืิน  กลิ่นมณี
29   การรวบรวมและประเมินลักษณะพันธุกรรมข้าวจากแหล่งต่างๆ 
 เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 
 นายเอกราช  แก้วนางโอ
30   การผสมพันธุ์ฺข้าวต้านทานโรคและแมลงสำคัญในภาคใต้    นายเอกราช  แก้วนางโอ
31   การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวต้านทานโรคแมลงที่สำคัญ
 (ไหม้/ขอบใบแห้ง)   
 นายเอกราช  แก้วนางโอ
32 

 การปลูกคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวจากประชากรที่กระจายตัว
 (segregating population)

 นายเอกราช  แก้วนางโอ
33  การศึกษาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน   นายเอกราช  แก้วนางโอ
34  การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนภายในสถานี   นายเอกราช  แก้วนางโอ
35  การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนระหว่างสถานี   นายเอกราช  แก้วนางโอ 
36   การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนในนาราษฎร์   นายเอกราช  แก้วนางโอ
37   การทดสอบผลผลิตข้าวทนดินเค็มในพื้นที่นาเกษตรกรจังหวัด
 นครศรีธรรมราช (เก็บเกี่ยวข้าวนาปี 2561 และวิเคราะห์องค์
 ประกอบผลผลิต)
 นายเอกราช  แก้วนางโอ
 38   รวบรวมและศึกษาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้   นายเอกราช  แก้วนางโอ
39  การศึกษาพันธุ์และประเมินลักษณะประจำพันธ์ุ  นายเอกราช  แก้วนางโอ
40   การเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี  นายเอกราช  แก้วนางโอ
41   การเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี   นายเอกราช  แก้วนางโอ
42   การเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์   นายเอกราช  แก้วนางโอ
43   การประเมินการยอมรับของเกษตรกร  นายเอกราช  แก้วนางโอ
44   การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวนาชลประทานสายพันธุ์
 ดีเด่นในภาคใต้ 
 นายอวยชัย  บุญญานุพงศ์
45  การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสง  นายอวยชัย  บุญญานุพงศ์
46  การตอบสนองของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
 สูงต่อปุ๋ยไนโตรเจน  
 นายอวยชัย  บุญญานุพงศ์
47   การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน   นายอวยชัย  บุญญานุุพงศ์
48   การทดสอบสายพันธุ์ดีเด่นที่มีความต้านทานเพลี้ยกระโดด
 สีน้ำตาลแต่ละกลุ่มประชากร
 นางชนสิริน  กลิ่นมณี
49   ปฏิกิริยาของข้าวต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคใต้   นางสาวเพชรี  เซ่งซิ้ม
50  การทดสอบสายพันธุ์ดีเด่นที่มีความต้านทานเพลี้ยกระโดด
 สีน้ำตาลแต่ละกลุ่มประชากร 
 นางสาวเพชรี  เซ่งซิ้ม
51   ศึกษาชนิด การเปลี่ยนแปลงประชากรและการใช้ประโยชน์พื้นที่
 ของหนูศัตรูข้าวในระบบนิเวศการปลูกข้าวติดกับพื้นที่ปลูกพืช
 เศรษฐกิจชนิดอื่นของภาคใต้ 
 นางสาวเพชรี  เซ่งซิ้ม
52   ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนต่อการทำลายของเพลี้ย
 กระโดดสีน้ำตาล
 นางสาวเพชรี  เซ่งซิ้ม 
53   ประเมินปฏิกิริยาความต้านทานของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่า
 ทางโภชนาการสูงต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
 นางสาวเพชรี  เซ่งซิ้ม
54   ทดสอบปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อการทำลายของเพลี้ยกระโดด
 สีน้ำตาล 
 นางสาวเพชรี  เซ่งซิ้ม
55   การศึกษาระยะพักตัวของเมล็ดข้าวสายพันธุ์ดีภาคใต้   นายโอรักษ์  ทองเด็จ
56   ศึกษาระยะพักตัวของข้าวสายพันธุ์ดีเด่น  นายโอรักษ์  ทองเด็จ
57   การศึกษาระยะพักตัว   นายโอรักษ์  ทองเด็จ
58   การวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและคุณภาพการสีของ
 ข้าวนาชลประทานในเขตภาคใต้ 
 นางสาวรุจิรา  ปรีชา
59   การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี การหุงต้มและรับประทานของข้าว
 นาชลประทานในเขตภาคใต้
 นางสาวรุจิรา  ปรีชา
60   การวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและคุณภาพการสี
 ของข้าว  
 นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม
61   การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี การหุงต้มและรับประทาน  นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม
62   การศึกษาลักษณะทางด้านสัญฐานวิทยาของดอกและช่อดอก
 ข้าวที่มีผลต่อผลผลิต 
 นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม
63 

 การคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพื้นเมืองที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีต่างๆ 

 นางชนสิริน  กลิ่นมณี
64 

 ประเมินการให้ผลผลิตของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทาง
 โภชนาการสูง

 นางชนสิริน  กลิ่นมณี
65  การวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและคุณภาพการสี   นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม
66   การวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางเคมีและคุณภาพหุงต้ม
 รับประทาน 
 นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม
67   การทดสอบการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในนาข้าวตามชุดดิน   นางสาวยุพิน  รามณีย์
68   เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่     นางสาวยุพิน  รามณีย์ 
69   จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (Field day)  นางสาวยุพิน  รามณีย์
70   การปลูกฟื้นฟูและศึกษาเชื้อพันธุกรรมข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  นางชวัญใจ  คชภักดี