โครงการพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้รับมอบหมายจากสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ให้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 โครงการ คือ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดพัทลุง และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารและจ้างแรงงานให้แก่ราษฎรในพื้นที่
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านการเกษตร
3. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

d8

 

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ดำเนินการปลูกข้าวฤดูนาปี 2563/64
  จัดทำแปลงเรียนรู้ข้าวสังข์หยดพัทลุง พื้นที่ 26 ไร่
  แปลงขยายผล 20 ไร่ บริเวณใกล้เคียงโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ 2 กลุ่ม
  ถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าว

d2


d1


d3

 


โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสงขลา
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

d9


ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ดำเนินการปลูกข้าวฤดูนาปี 2563/64 
  จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง จำนวน 30 ไร่
  เล็บนกปัตตานี จำนวน 1 ไร่ 

d6


d7


d5