งานในพื้นที่

  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
ปี 2561/2562

 ที่   ชื่อกลุ่ม   สมาชิก
  (ราย) 
 พื้นที่
 (ไร่)
ผู้จัดการนาแปลงใหญ่ 
 1  ตำบลปันแต ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   90 989     นายโกวิท  สงชู 
 2  ม.2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง  90  1,594     นายทวี  ชูพงษ์
 3   ม.3 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง    159 1,255   นายสุทิน  ยิ้มศรี
 4

 วิสาหกิจชุมชนบ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ    
 ม.6 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
 46  301.5     นายจักรกฤษณ์  สามัคคี    
 5

 กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพดีบ้านปาบ
 ม.1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 
 54 481   นางวรวลัญช์  ช่อสม
 6

 วสช.กลุ่มข้าวชุมชนบ้านไสอ้อ
 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 40 574   นางจรุญลักษณ์  รุ่งทวีชัย   
 7

 เกษตรกรทำนาโคกทราย
 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
 112 1,255   นายออด  ทองจันทร์แก้ว
 8

 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.พนางตุง
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 39 1,182   นายบรรจง  ฉีดอิ่ม
 9

 เกษตรแปลงใหญ่ข้าว ต.หานโพธิ์
 อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
 76 928   นายประถม  ชูภักดี
10

 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน
 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 41 506   นายอภิชาติ  คงร่วง
11  แปลงใหญ่บ้านควนดินแดง ต.ดอนทราย
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
76 321.5   นายสังวร  เทพชู
12  แปลงใหญ่โตนดด้วน ต.โตนดด้วน
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
65 538   นายเดชา  ทองขาวเผือก
13  แปลงใหญ่บ้านม่ววงเตี้ย ต.แพรกหา
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
69 313.5   นายเจริญ  ชูสังข์

 

     โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
                                                  ปี 2561/2562

 ที่ ชื่อศูนย์เรียนรู้ฯ  เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
  1  

 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร       
 ม.2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
   นายไพรัตน์  ตาแก้ว

2
 
 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 ม.13 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
   นายนัด  อ่อนแก้ว

3
 
 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 ม.3 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
   นายสุทิน  ยิ้มศรี

4

 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 ม.6 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
   นายจักรกฤษณ์  สามัคคี   

 

               โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (ล้านไร่)
                                                  ปี 2560/2561

 ที่  ชื่อกลุ่ม   จำนวนสมาชิก 
(ราย) 
พื้นที่
(ไร่) 
 1

 กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีคนดอนประดู่ ต.ดอนประดู่
 อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
 49

   257.50  
 
 2

 กลุ่มข้าวอินทรีย์สำนักพิกุล ต.โตนดด้วน
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 26

120.25
 
 3

 กลุ่มข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชุมชนบ้านพังดาน 
 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
 21

119.50 

 4

 กลุ่มทำนาอินทรีย์สภาชุมชนบ้านตะโหมด
 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
 52

214.50

 5

 กลุ่มทำนาอินทรีย์แหลมทองปันแต 2 (คนรักนา)     
 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
 23

260.50

 6

 กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ม.7 บ้านโคกโพธิ์
 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 68

390

 7

 กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกทราย
 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
 75

327.25

 

               โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
                                              ปี 2561/2562

  ที่    ชื่อกลุ่ม   จำนวน
 สมาชิก  
 จำนวน 
 แปลง
  พื้นที่  


 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงตำบลตำนาน
 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
 28

32

81.25 

2
 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือบ้านนาปรือ-ประดู่ทอง
 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง  
 20

20

 201.50 
 


 กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
 15

16 

 81

4

 กลุ่มทำนาข้าวสังหยดพัทลุงบ้านลำ ต.ร่มเมือง อ.เมือง
 จ.พัทลุง
 7

10

52
 
5

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรไสยาว-มวลชน
 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
22 35 98.50
6

 กลุ่มแม่บ้านข้างสังข์หยดพัทลุงวังจระเข้
 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
19 19

90 

7

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตรบ้านออกวัด
 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
26 38

158 

8

 กลุ่มเกษตรกรทำนาสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด
 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
27 48

185.50

9

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ
 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
9 15

123.50 

10

 กลุ่มเวิสาหกิจชุมชนแมาบ้านนาท่อมร่วมใจ
 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

12 12

34 

11

 กลุ่มเกษตรทำนาบ้านควนน้อย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน
 จ.พัทลุง
17  21  50.25 
12

 กลุ่มข้าวคุณภาพตำบลแหลมโตนด ต.แหลมโตนด
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 5 43.50 
13  กลุ่มสหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด
 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
19  31  431
14

 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกล้วยเภา ต.ดอนประดู่
 อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
10  11 61.25 
15

 กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด
 จ.พัทลุง
 5 6 44.50
16

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน
 จ.พัทลุง
18 24  84
17

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน
 จ.พัทลุง
45.25
18

 วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าบัวแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน
 จ.พัทลุง
10  10  25
19  กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีนาพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน
 จ.พัทลุง
14  41.75
20  วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโตระ ต.ตำนาน 
 อ.เมือง จ.พัทลุง
17  58.50
21

 กลุ่มอนุรักษ์ท้องนาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกทรายผ่อง
 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
12  21  92.75
22

 วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ต.ปันแต อ.ควนขนุน
 จ.พัทลุง
61.25
23

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้านวังจระเข้ ต.โตนดด้วน
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
12  12  65
24  กลุ่มสหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด (อินทรีย์) 
 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
33
25   กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
 ต.ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
11  13  47.50
26   ข้าวอินทรีย์บ้านพังดาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 21  29  173.75 
27   กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมืองนาปะขอ ต.นาปะขอ
 อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
20  21  56
28   กลุ่มผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบลดอนทราย ต.ดอนทราย
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
10  10 29.50
29   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ ต.นาขยาด
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
24 
  รวม 399 519 2573