งานในพื้นที่

  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
ปี 2563/2564

 ที่   ชื่อกลุ่ม   สมาชิก  
  (ราย)  
 พื้นที่  
 (ไร่)  
ผู้จัดการนาแปลงใหญ่ 
1  แปลงใหญ่บ้านควนดินแดง ต.ดอนทราย    
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
76  321.5    นายสังวร  เทพชู
2  แปลงใหญ่โตนดด้วน ต.โตนดด้วน
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
74 613   นายเดชา  ทองขาวเผือก    
  3  แปลงใหญ่บ้านม่ววงเตี้ย ต.แพรกหา
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
72  389.25     นายเจริญ  ชูสังข์

 

                                  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
                        กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ 

                                                     ปี 2563/2564

 ที่  ชื่อกลุ่ม   จำนวนสมาชิก 
(ราย) 
 จำนวน   
แปลง 
พื้นที่
(ไร่) 
1  กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ม.7 บ้านโคกโพธิ์
 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
64 128 365.75 
 2

 กลุ่มข้าวอินทรีย์สำนักพิกุล ต.โตนดด้วน
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 25

44

119.25
 
 3

 กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีคนดอนประดู่  
 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
 43

68

224 

 4

 กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกทราย
 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
 30

47

168

 5

 กลุ่มทำนาอินทรีย์สภาชุมชนบ้านตะโหมด        
 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
 42

59

149

 6

 กลุ่มทำนาอินทรีย์บ้านพังดาน
 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 16

27

103

 

               โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (อัตลักษณ์ GI)
                   กิจกรรมสนับสนุนการปลูกข้าวพื้นเมืองและข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
                                              ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคใต้

                                                       ปี 25633/2564

  ที่    ชื่อกลุ่ม   จำนวน
 สมาชิก  
 จำนวน 
 แปลง
  พื้นที่  


 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงตำบลตำนาน
 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง
 28

32

79.50 

2
 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือบ้านนาปรือ-ประดู่ทอง
 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง  
 20

22

 85 
 


 กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
 15

15

 73.25

4

 กลุ่มทำนาข้าวสังหยดพัทลุงบ้านลำ ต.ร่มเมือง อ.เมือง
 จ.พัทลุง
 7

19

71
 
5

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรไสยาว-มวลชน
 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
20 29 112.50
6

 กลุ่มแม่บ้านข้าวสังข์หยดพัทลุงวังจระเข้
 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
12 17

54.25 

7

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตรบ้านออกวัด
 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
23 28

 128.25  

8

 กลุ่มเกษตรกรทำนาสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด
 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
26 46

176.50

9

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ
 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
7 9

283.50 

10

 กลุ่มเวิสาหกิจชุมชนแมาบ้านนาท่อมร่วมใจ
 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

9 9

22.50 

11

 กลุ่มเกษตรทำนาบ้านควนน้อย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน
 จ.พัทลุง
14  18  43.25 
12

 กลุ่มข้าวคุณภาพตำบลแหลมโตนด ต.แหลมโตนด
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 5 24 
13  กลุ่มสหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด
 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
17  27  177
14

 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกล้วยเภา ต.ดอนประดู่
 อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
13 47.50 
15

 กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด
 จ.พัทลุง
 5 6 19
16

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน
 จ.พัทลุง
16 21  76
17

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน
 จ.พัทลุง
10  11  45.25
18

 วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าบัวแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน
 จ.พัทลุง
17
 19  กลุ่มทำนา ม.13 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 12 46 
 20   กลุ่มทำนา ม.7 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 11  13  49.75 
 21   กลุ่มทำนา ม.1, 2, 4, 9 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 17   22 153.25 
22  กลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดบ้านปันแต ต.ปันแต อ.ควนขนุน
 จ.พัทลุง
13 15 92
23  กลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดบ้านดอนทราย ต.ดอนทราย
 อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
35 37 104.75
24  กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านอ้ายใหญ่ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง   13  27  127 
25   วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 2 ต.ปันแต อ.ควนขนุน
 จ.พัทลุง
 6  38.25
    353 469 2146.75 
26  กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน
 จ.พัทลุง
11  27.50
27  วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโตระ ต.ตำนาน 
 อ.เมือง จ.พัทลุง
11  39.50
28

 กลุ่มอนุรักษ์ท้องนาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกทรายผ่อง
 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
12  16  99
29

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้านวังจระเข้ ต.โตนดด้วน
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
11  13  43.75
30  กลุ่มสหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด (อินทรีย์) 
 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
29
31   กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (อินทรีย์)
 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
11  13  47.50
32   กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านพังดาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 17  23  72.75 
33   กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวบ้านนาปะขอ ต.นาปะขอ
 อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
20  20  56.25
34   กลุ่มผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบลดอนทราย ต.ดอนทราย
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
11 35.75
35   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ (อินทรีย์)
 ต.นาขยาดอ.ควนขนุน จ.พัทลุง
19 
36  กลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์บ้านหน้าควน-ไสยางผึ้ง
 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
11 13 46
    115 143 516
  รวม 468 612 2662.75

ลำดับที่ 1-25 กลุ่มที่ขอการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 25 กลุ่ม

ลำดับที่ 26-36 กลุ่มที่ขอการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ จำนวน 11 กลุ่ม

 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563/2564 

 ที่    ชื่อกลุ่ม       สมาชิก  
(ราย)
พื้นที่  
(ไร่)
ประธานศูนย์ข้าวชุมชน  
 1  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านควนดินแดง
 ม.7 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 34 313   นายสังวรณ์  เทพชู
 2  ศูนย์ข้าวชุมชนเขาวัง ม.4 ต.ดอนทราย
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
 30 300   นายเสรี  เรืองทอง
 3  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าช้าง ม.5 ต.พนางตุง
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
 20 200   นายอำมร  สุขวิน 
4  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปาบ ม.1 ต.ป่าพะยอม
 อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
30 239   นางวรวลัญช์  ช่อสม
5  ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปากสระ
 ม.4 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
30 465   นางยนา  พลอยดำ