งานในพื้นที่

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
ปี 2560/2561

 ที่   ชื่อกลุ่ม   สมาชิก
  (ราย) 
 พื้นที่
 (ไร่)
ผู้จัดการนาแปลงใหญ่ 
 1  ตำบลปันแต ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   90 989     นายโกวิท  สงชู 
 2  ม.2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง  90  1,594     นายทวี  ชูพงษ์
 3   ม.3 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง    159 1,255   นายสุทิน  ยิ้มศรี
 4

 วิสาหกิจชุมชนบ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ  
 ม.6 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
 46 301.5   นายจักรกฤษณ์  สามัคคี    
 5

 กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพดีบ้านปาบ
 ม.1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 
 54 481   นางวรวลัญช์  ช่อสม
 6

 วสช.กลุ่มข้าวชุมชนบ้านไสอ้อ
 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 40 574   นางจรุญลักษณ์  รุ่งทวีชัย
 7

 เกษตรกรทำนาโคกทราย
 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
 112 1,255   นายออด  ทองจันทร์แก้ว
 8

 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.พนางตุง
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 39 1,182   นายบรรจง  ฉีดอิ่ม
 9

 เกษตรแปลงใหญ่ข้าว ต.หานโพธิ์
 อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
 76 928   นายประถม  ชูภักดี
10

 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน
 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 41 506   นายอภิชาติ  คงร่วง

 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ปี 2560/2561

 ที่ ชื่อศูนย์เรียนรู้ฯ  เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ 
  1  

 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
 ม.2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
   นายไพรัตน์  ตาแก้ว

2
 
 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 ม.13 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
   นายนัด  อ่อนแก้ว

3
 
 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 ม.3 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
   นายสุทิน  ยิ้มศรี

4

 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 ม.6 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
   นายจักรกฤษณ์  สามัคคี

 

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (ล้านไร่)
ปี 2560/2561

 ที่  ชื่อกลุ่ม   จำนวนสมาชิก 
(ราย) 
พื้นที่
(ไร่) 
 1

 กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีคนดอนประดู่ ต.ดอนประดู่
 อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
 49

   257.50  
 
 2

 กลุ่มข้าวอินทรีย์สำนักพิกุล ต.โตนดด้วน
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 26

120.25
 
 3

 กลุ่มข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชุมชนบ้านพังดาน 
 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
 21

119.50 

 4

 กลุ่มทำนาอินทรีย์สภาชุมชนบ้านตะโหมด
 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
 52

214.50

 5

 กลุ่มทำนาอินทรีย์แหลมทองปันแต 2 (คนรักนา)  
 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
 23

260.50

 6

 กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ม.7 บ้านโคกโพธิ์
 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 68

390

 7

 กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกทราย
 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
 75

327.25

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
ปี 2560/2561

  ที่    ชื่อกลุ่ม   จำนวน
 สมาชิก  
 จำนวน 
 แปลง
  พื้นที่  


 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรเกษตรบ้านออกวัด
 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
 22

38

158 

2
 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือบ้านนาปรือ-ประดู่ทอง
 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง  
 30

38

 201.50 
 


 กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
 15

20 

 81

4

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน
 จ.พัทลุง
 8

 8

43.75
 
5

 กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนาปะขอ
 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
24
 
 24

 56

6

 กลุ่มเกษตรกรทำนาสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด
 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
27
 
48
 
185.50
 
7

 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ จำกัด
 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
 21

 21

431
 
8

 กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ต.ตะโหมด
 อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
 11

12
 

74
 
9

 กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน
 จ.พัทลุง
 7

12
 
41.75
 
10

 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบลตำนาน
 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง

 28

 32

80.25
 
11

 กลุ่มอนุรักษ์ท้องนาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกทรายผ่อง
 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 14

 24

92.75
 
12

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควนขนุน ต.ควนขนุน
 อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
18
 
24
 
72
 
13  กลุ่มข้าวภูผา ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  5  15
14

 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกล้วยเภา ต.ดอนประดู่
 อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
15
 
22
 
61.25
 
15

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาท่อมร่วมใจ ต.นาขยาด
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 12

12
 
 34

16

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ต.พนางตุง
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 9

 15

123.50
 
17

 กลุ่มผลิตข้าวบ้านโคกโพธิ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน
 จ.พัทลุง
28
 
40
 
125.25
 
18

 กลุ่มเกษตรทำนาบ้านควนน้อย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน
 จ.พัทลุง
17
 
21
 
50.25
 
19  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรใสยาว-มวลชน
 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 23

35
 
98.50
 
20  กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านปาบ ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 13  13  54.50 
21

 กลุ่มข้าวคุณภาพตำบลแหลมโตนด ต.แหลมโตนด
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
5
 
5
 
 43.50

22

 กลุ่มแม่บ้านข้าวสังข์หยดวังจระเข้ ต.โตนดด้วน
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
23
 
 23

90
 
23

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าบัวแก้ว ต.จองถนน
 อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
 10

10
 
25
 
24  กลุ่มทำนาข้าวสังข์หยดบ้านลำ ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง  7 10   56