King0011

sl ptl

 

ข่าวประกาศ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Prev Next

นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณะผู้สูงอายุ จำนวน 90 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวยอดนิยมภาคใต้ ในงานวันสับปะรด ผลไม้และของดีอำเภอป่าบอน ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในฐานเรียนรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง) ได้ประชุมติดดามงานโครงการตามนโยบายและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 ของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนกลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียวดำหมอ 37 และข้าวสังข์หยดพัทลุง เปฌนรูปขนมต่างๆ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้) เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งบรรจุใหม่ เพื่อร่วมฝึกอบรมด้านการเกษตร (ด้านข้าว)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ศูนย์เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะ ได้ร่วมให้บริการในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเรื่อมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ มาศึกษาดูงาน เรื่อง พันธุ์ข้าว วิธีดูแลรักษา และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้ในการต้อนรับ นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว และนายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ

ประธานกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และคณะนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ ในภาคใต้ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2562ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับ นางจุรี  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

อ่านต่อ

นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 4 หลักสูตร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

อ่านต่อ

นางสาวสุคน  ศรีเกตุ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมงานสัมมนาชี้แจงโครงการตรวจสอบระบบการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (External Control) ตามมาตรฐานสากล "ข้าวสังข์หยดพัทลุง"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมให้บริการความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกรในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ กรมการข้าว ประจำปี 2562 "บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาข้าว"        

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดงาน "วันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ปี 2562" ภายใต้โครงการะบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้มีการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วย นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)

อ่านต่อ

อาจารย์และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เป็นประธานในการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ พื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ประธานกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ นำคณะนักวิชาการเกษตรในกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ตรวจติดตามงานในโครงการวิจัยข้าว ประจำปี 2562

อ่านต่อ

  คณะนักวิชาการจาก Integrated Agricultural Development Area (IADA) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมกิจกรรมในฐานเรียนรู้การทำนาอินทรีย์ การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้ร่วมจัดจัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ส่งมอบเครื่องบรรจุของเหลวและครีมขนาดเล็ก ให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล และเครื่องตีเยื่อกระดาษ พร้อมชุดหม้อต้ม อ่างกระจายเยื่อและตะแกรง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40 

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฯลฯ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศึกษาดูงานเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงโดยนายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชวัญใจ  คชภักดี ร่วมติดตามแปลงข้าวพื้นเมืองเหนียวดำหมอ 37 

อ่านต่อ

โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ปี 2561 ได้มาศึกษาดูงานเรื่อง การสำรวจ จำแนกโรคและแมลงศัตรูข้าว

อ่านต่อ

โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ปี 2561 ได้มาศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าว"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน

อ่านต่อ

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี และส่งมอบเครื่องชั่งดิจิตอลและเครื่องกวนสาร

อ่านต่อ

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและส่งมอบเครื่องกรองนำ้มันแบบแรงดัน พร้อมกระดาษกรอง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดประชุมการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62 

อ่านต่อ

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส ได้มาศึกษาดูงานแปลงนาทดลองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จัดกิจกรรมการประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดงาน "รณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าว ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมกิจกรรม "ยามเช้า เล่าขาน สายสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง" 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นำประธานศูนย์ข้าวขุมชนและผู้จัดการนาแปลงใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนโดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)" ปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12

อ่านต่อ

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ

จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมให้บริการความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกรและวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้นในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  Big Cleaning เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

อ่านต่อ

จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าว รุ่นที่ 2

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (ข้าว) จังหวัดตรัง

อ่านต่อ

จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงาน

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาล ที่ 10 และครบรอบ 67 ปีศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

อ่านต่อ

จัดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ชัยนาท 1 จำนวน 3,200 กิโลกรัม แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการข้าว ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 เรื่อง ความสำคัญและกระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการข้าวผลิตข้าวระดับเขตภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการงานวันภ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 เรื่องข้าววัชพืชและการป้องกันกำจัดณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายพิสิฐ  พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้่าวพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของข้าววัชพืช

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรบองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ หลักสูตร "การตรวจรับรอง GAP ข้าว"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้บริการความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกรในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ หลักสูตร "การบริหารจัดการศัตรูข้าว"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ หลักสูตร "การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่นาแปลงใหญ่ วสช.กลุ่มข้าวชุมชนบ้านไสอ้อ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในกิจกรรมตลาดประชารัฐเกษตรอินทรีย์วิถีนิเวศน์เมืองลุง " รณรงค์กินอาหารปลอดภัยที่พัทลุง"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพแก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 หลักสูตร "การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ หลักสูตร "การเลือกใช้พันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี"

อ่านต่อ

ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 40 คน ได้มาศึกษาดูงาน

อ่านต่อ

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน 47 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการเพาะปลูก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านต่อ

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเสนอโครงการวิจัยใหม่ ปี 2563 และหารือการจัดประชุมวิชาการข้าวภาคใต้ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ เพื่อหล่อหลอมความสามัคคีสร้างความภาคภูมิใจความเป็นชาติก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดข้าววัชพืชแก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนวัดรัตนวราราม จำนวน 22 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ