King0011

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Prev Next

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ในสถานีเรียนรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มวิชาการ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 36 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม4/9 จำนวน 49 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม.4/13 จำนวน 44 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

นางสาวยุพิน  รามณีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมอบรมหลักสูตร DSSAT v.4-4.5  and MWcrops DSS To ols

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้และข้าวเหนียวดำหมอ 37 ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ให้การต้อนรับ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว GI ข้าวสังข์หยดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าวพื้นเมืองและข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคใต้ ปี 2563

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 35 คน และผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนา

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงสัมภาษณ์เกษตรกรและสำรวจพื้นที่ทำนาในทะเล

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมติดตามการดำเนินงานวิจัยของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มาศึกษาดูงานด้านข้าวพันธุ์อัลฮัมดุลิลิละห์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกข้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรครูมัธยมปลายด้านเกษตร จากจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์ ข้าวเหนียวหมอ 37 และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหนียวดำหมอ 37 เป็นขนมต่างๆ ในงานวันดินโลก

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ หมาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อปรึกษาหารือ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตข้าวในภาคใต้

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก MADA RICE TRAINING CENTER รัฐเกอดะห์ ประเทศมาเลเซีย มาศึกษาดูงานด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่โครงการต่าง ๆ เพื่อสรุปลผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา      คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้มาศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแก่ นายนิยม รัตนะเรือง พนักงานขับรถยนต์ ส 2 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานวันลองกอง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาสได้มาศึกษาดูงานด้านพันธุ์ข้าว ข้าวในวิถีไทยภาคใต้ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมสัมมนาการบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มผลิตข้าว GAP ด้านระบบควบคุมภายใน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวร่วมจัดนิทรรศการพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว ในหัวข้อวิทยาศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการด้านพันธุ์ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการและแจกจ่ายเอกสารทางวิชาการด้านข้าวแก่เกษตรกรในงาน การส่งมอบการบริหารจัดการน้ำและทดสอบการส่งน้ำงานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (ระยะที่ 3)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมให้บริการในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างและจำหน่ายเครื่องจักรกลร่วมกับผู้แทนกลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดี ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และวันครบรอบ 68 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการในฐานเรียนรู้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานวันเทศบาลตำบลเขาเจียกพบประชาชน

อ่านต่อ

นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณะผู้สูงอายุ จำนวน 90 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวยอดนิยมภาคใต้ ในงานวันสับปะรด ผลไม้และของดีอำเภอป่าบอน ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในฐานเรียนรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง) ได้ประชุมติดดามงานโครงการตามนโยบายและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 ของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนกลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียวดำหมอ 37 และข้าวสังข์หยดพัทลุง เปฌนรูปขนมต่างๆ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้) เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งบรรจุใหม่ เพื่อร่วมฝึกอบรมด้านการเกษตร (ด้านข้าว)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ศูนย์เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะ ได้ร่วมให้บริการในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเรื่อมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ มาศึกษาดูงาน เรื่อง พันธุ์ข้าว วิธีดูแลรักษา และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้ในการต้อนรับ นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว และนายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ

ประธานกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และคณะนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ ในภาคใต้ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2562ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับ นางจุรี  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

อ่านต่อ

นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 4 หลักสูตร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

อ่านต่อ

นางสาวสุคน  ศรีเกตุ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมงานสัมมนาชี้แจงโครงการตรวจสอบระบบการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (External Control) ตามมาตรฐานสากล "ข้าวสังข์หยดพัทลุง"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมให้บริการความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกรในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ กรมการข้าว ประจำปี 2562 "บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาข้าว"        

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดงาน "วันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ปี 2562" ภายใต้โครงการะบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้มีการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วย นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)

อ่านต่อ

อาจารย์และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เป็นประธานในการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ พื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ประธานกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ นำคณะนักวิชาการเกษตรในกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ตรวจติดตามงานในโครงการวิจัยข้าว ประจำปี 2562

อ่านต่อ

  คณะนักวิชาการจาก Integrated Agricultural Development Area (IADA) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมกิจกรรมในฐานเรียนรู้การทำนาอินทรีย์ การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้ร่วมจัดจัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ส่งมอบเครื่องบรรจุของเหลวและครีมขนาดเล็ก ให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล และเครื่องตีเยื่อกระดาษ พร้อมชุดหม้อต้ม อ่างกระจายเยื่อและตะแกรง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40 

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฯลฯ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศึกษาดูงานเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

อ่านต่อ