King0011

sl ptl

 

ข่าวประกาศ

 

  

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Prev Next

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธง

อ่านต่อ

นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ประจำปี 2561

อ่านต่อ

นายสถาพร  ตัมพวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์     ได้มาติดตามงานโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนและงานผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จำนวน 16 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561"

อ่านต่อ

คณะรองผบ.ทสส ในพื้นที่ สนภ.4 นทพ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านครองชีพ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวได้ร่วมให้บริการความรู้ด้านข้าวและวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้น ในกิจกรรมคลินิกข้าวโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ส่งความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเทศกาลข้าวใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ให้ทุกคนได้เก็นคุณค่า

อ่านต่อ

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้นำคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่คัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ให้การต้อนรับ นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนาแปลงใหญ่ และติดตามการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยขัาวพัทลุงได้จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดพัทลุง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สอดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ขอต้อนรับคณะเครือข่ายรักษ์ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

อ่านต่อ

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ภาคใต้ ปี 2560 จำนวน 20 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านข้าวเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวและฝึกปฏิบัติวิธีการผสมพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน

อ่านต่อ

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 100 ปี การพระราชทานธงชาติไทย

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลงุ ได้จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สมใจทั่วไป ในกิจกรรมงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง

อ่านต่อ

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดงาน "วันรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่" เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว ให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจการบริหารจัดการในรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนางสาวรุจิรา  ปรีชา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวมัทนีย์  เม่งช่วย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมบริการความรู้ด้านข้าวและวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้นในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ได้จัดกิจกรรม "วันครบรอบ 66 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กิจกรรมลงนามปฏิญาณตน "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้ให้การต้อนรับคุณภัทรัตน์  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และคณะนักการทูตบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 52 คน

อ่านต่อ

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ได้ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการข้าว ประจำปี 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ปี 2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี"  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี"  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทฺภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

อ่านต่อ

ศูนยวิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี"

อ่านต่อ

คณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ได้มาศึกษาดูงานด้านพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับคุณภัทรัตน์  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมให้บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ช่วงวันที่ 12-17 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทางได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาล

อ่านต่อ

ดร.ชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ประธานคณะทำงานติดามผลการปฏิบัติงานกรมการข้าว และคณะได้ประชุมรับทราบข้อมูลกระบวนการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านต่อ

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานเทิดไท้องค์ราชันการฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวิถีชีวิตชาวนา

อ่านต่อ

คณะอาจารย์และนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การสี การเก็บรักษาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและแสดงผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปจากข้าวสังข์หยด ในงาน "11 ปี กรมการข้าว สานต่อข้าวไทยใต้ร่มพระบารมี"

อ่านต่อ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาศึกษาดูงาน

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด ณ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข57 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 29 ตัน แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

อ่านต่อ

นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจที่ 6 และ 7 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง ในกิจกรรม ฯพณฯ พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเยี่ยมเยียนกลุ่มองค์กร หลังจากประสบอุทกภัยน้ำท่วม

อ่านต่อ

นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว และคณะผู้ตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้มาติดตามงานโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์นาน้ำฝนและงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ลงพื้นที่ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน และตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เพื่อมอบถุงยังชีพและแสดงความห่วงใยจากใจกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ลงพื้นที่ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง ตำบลพนางตุง ตำบลมะกอกเหนือ และตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อมอบถุงยังชีพและแสดงความห่วงใยจากใจกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร้วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดปีใหม่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้นำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ชาวพัทลุง รำลึกถึงพระมหาราชา จุดเทียนถึงฟ้า ปวงประชาอาลัย"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 (นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

อ่านต่อ

คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ) มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

คณะนักวิจัยของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้ปฏิบัติกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในโครงการวิจัยการสำรวจสถานการณ์ผลิตและสถานการณ์ตลาดข้าวในภาคใต้

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ลงพื้นที่การทำระบบควบคุมภายใน ICS แบบกลุ่ม โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP)

อ่านต่อ

ครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการปลูกข้าวไร่

อ่านต่อ

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "คนเมืองลุงร่วมดำนาข้าวสังข์หยด น้อมถวายแด่พระราชาผู้ทรงมีแปลงนาอยู่ในวัง"

อ่านต่อ

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน "รวมพลังแห่งความดี" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ      พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

อ่านต่อ

คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ได้มาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการวิเคราะห์อะไมโลสและอะไมโลเพคติน

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

คณะนักวิจัยจากมณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนพัทลุง จำนวน 19 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว และร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการหลักการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" (Young Smart Farmer)

อ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงและนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกิจกรรมการปลูกข้าวแบบวิธีการโยนกล้าและการหว่านน้ำตม

อ่านต่อ

  ข้าราชการและพนักงาน ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายความอาลัย

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการด้านพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกภาคใต้ ในงานโครงการเปิดฤดูการทำนา (นาโยน) ประจำปี 2559/60 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ภาคใต้ ปี 2559 จำนวน 28 คน เข้ามาศึกษาดูงานด้านข้าวเรื่อง      การปรับปรุงพันธุ์ข้าว โรคข้าว แมลงศัตรูข้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านต่อ

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 30 คน มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงและศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านข้าว

อ่านต่อ

กิจกรรม "ออกปากแทงสัก คึกคักน่ำข้าวไร่พันธุ์ดอกพะยอมเป็นพืชแซมยางพรา"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาข้าวภาคใต้ ณ โรงแรมวีแอลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ลงพื้นที่จัดเวทีเรียนรู้เพื่อชี้แจงข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพข้าวและระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุุ่ม กลุ่มใหม่ ปี 2559/60 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษา ประจำปี 2559 ครั้งที่ 12

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี 12 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ

ลงนามปฏิญาณตน ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2559

อ่านต่อ

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวไร่ดอกพะยอม ข้าวเหนียวดำหมอ 37 ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่ 49 และข้าวไร่ดอกข่า

อ่านต่อ