King0011

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Prev Next

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารโครงการการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของคลินิกข้าว

อ่านต่อ

นายโอรักษ์  ทองเด็จและว่าที่ร้อยตรีหญิงศาตนันทน์  สุจิตโต จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)    ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร       ปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมขยายการผลิตและขึ้นทะเบียนปลูกข้าว (GI) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ปลูกข้าว ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัทลุง ซึ่งได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการเรียนรู้เรื่อง "การทำนาข้าว"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ข้าวสังข์หยดพัทลุงและข้าวเหนียวดำหมอ 37 ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

อ่านต่อ

นางชนสิริน  กลิ่นมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวยุพิน  รามณีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่กับเกษตรกรเพื่อสำรวจแปลงนาเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำเค็มจากทะเลรุกล้ำเมื่่อปี 2563

อ่านต่อ

ดร.สิทธ์  ใจสงฆ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดการประชุมเร่งด่วนเพื่อสรุปโครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าข้าวในภาคใต้

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ     เจ้าหน้าที่โครงการ ลูกจ้างและนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2564

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนักวิชาการเข้าร่วมการประชุมเตรียมการสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใค้     ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง เป็นขนมครกชาววังและขนมโตเกียว ในงานวันดินโลก

อ่านต่อ

นายสิทธ์  ใจสงฆ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้บรรยายเรื่อง การใช้สารทางการเกษตรที่เหมาะสมต่อข้าวเล็บนกปัตตานี และสารทางการเกษตรใช้กับโดรน

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัทลุง ในกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการเรียนรู้เรื่อง "การทำนาข้าว"

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวางแผนการดำเนินงาน ปี 2564 และการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ ปี 2564 พร้อมแนะนำข้าราชการใหม่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดอบรมเกษตรกรในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (สบู่ก้อน) หลักสูตร "พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนจากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง"

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมประชุม "ทิศทางการเพิ่มศักยภาพของกองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงติดตามการดำเนินงานและติดต้ังป้ายแปลงสาธิตการปลูกข้าว ฤดูนาปี2563/64 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (เกษตรทฤษฎีใหม่)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัย้ขาวพัทลุง โดร ดร.สิทธ์  ใจสงฆ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และคณะนักวิจัยจากมหาวืิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรราช ร่วมประชุมโครงการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวภาคใต้

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จัดงาน "มหกรรมข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ปี 2563" โดยมีนายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการเปิดงาน ณ แปลงนากลุ่่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

อ่านต่อ

นายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำเสนอพันธุ์ข้าวอัลฮัมดุลิลาฮ์ 4 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าวร่วมพิจารณาครั้งที่ 2/2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี 2563 

อ่านต่อ

นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างและจำหน่ายเครื่องจักรกลร่วมกับผู้แทนกลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดประชุมเพื่อติดตามให้คำแนะนำ รับทราบปัญหาอุปสรรคนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ กลุ่มวสช.กลุ่มข้าวชุมชนบ้านไสอ้อ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลพนางตุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ กลุ่มแปลงใหญ่โตนดด้วน กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกทราย กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวตำบลหานโพธิ์ กลุ่มแปลงใหญ่บ้านควนดินแดง และกลุ่มแปลงใหญ่บ้านม่วงเตี้ย

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมให้บริการด้านเอกสารวิชาการและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดกิจกรรมโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วย นายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกลั่นกรองข้อมูลพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมให้บริการด้านเอกสารวิชาการและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงแปลงใหญ่ ปี 2563 

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปาบ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขาวัง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมให้บริการในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านควนดินแดง          

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช และศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ได้ร่วมจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรค

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตรกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ทำการทดสอบการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบและสารกำจัดแมลงโดยการใช้โดรน ในแปลงทดลองการปลูกข้าวโพดในนาข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมทำแปลงทดสอบพันธุ์ข้าวร่วมกับเกษตรกร ในพื้นทีีปลูกข้าวริมทะเลสาบสงขลาฝั่งจังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ประชุมเพื่อเตรียมการเสนอรับรองพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนักวิชาการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ในสถานีเรียนรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มวิชาการ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 36 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม4/9 จำนวน 49 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม.4/13 จำนวน 44 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

นางสาวยุพิน  รามณีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมอบรมหลักสูตร DSSAT v.4-4.5  and MWcrops DSS To ols

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้และข้าวเหนียวดำหมอ 37 ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ให้การต้อนรับ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว GI ข้าวสังข์หยดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าวพื้นเมืองและข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคใต้ ปี 2563

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 35 คน และผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนา

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงสัมภาษณ์เกษตรกรและสำรวจพื้นที่ทำนาในทะเล

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมติดตามการดำเนินงานวิจัยของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล มาศึกษาดูงานด้านข้าวพันธุ์อัลฮัมดุลิลิละห์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกข้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรครูมัธยมปลายด้านเกษตร จากจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง การผลิตข้าวอินทรีย์ ข้าวเหนียวหมอ 37 และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหนียวดำหมอ 37 เป็นขนมต่างๆ ในงานวันดินโลก

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ หมาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อปรึกษาหารือ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตข้าวในภาคใต้

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก MADA RICE TRAINING CENTER รัฐเกอดะห์ ประเทศมาเลเซีย มาศึกษาดูงานด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่โครงการต่าง ๆ เพื่อสรุปลผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา      คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้มาศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแก่ นายนิยม รัตนะเรือง พนักงานขับรถยนต์ ส 2 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานวันลองกอง ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาสได้มาศึกษาดูงานด้านพันธุ์ข้าว ข้าวในวิถีไทยภาคใต้ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมสัมมนาการบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มผลิตข้าว GAP ด้านระบบควบคุมภายใน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวร่วมจัดนิทรรศการพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว ในหัวข้อวิทยาศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการด้านพันธุ์ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการและแจกจ่ายเอกสารทางวิชาการด้านข้าวแก่เกษตรกรในงาน การส่งมอบการบริหารจัดการน้ำและทดสอบการส่งน้ำงานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (ระยะที่ 3)

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมให้บริการในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างและจำหน่ายเครื่องจักรกลร่วมกับผู้แทนกลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดี ประจำปี 2562

อ่านต่อ